Cartoons

Đã đăng trên BOSTON NOW – Massachusetts

 

 

Văn Nghệ Sĩ Việt Nam trong Đại Hội Văn Nghệ tại Dallas –            Texas Nov. 2005

( thơ chú thích của Hòang Xuân Sơn và Trần Nghi Hòang )

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s